ogłoszenie o przetargu - obiekt hotelowo-wypoczynkowy "Harnaś"

Zakład Usług Turystycznych "TUR-WOLA" Sp. z o.o. w likwidacji
z siedzibą w Warszawie (01-258), przy ul. Fort Wola 22
ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie:
  • prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewidencyjne numer 6388/4 i 6388/6 z obrębu 0002-Korbielów o powierzchni 18.275 m2, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1Z/00032376/7;
  • prawa własności budynków i budowli posadowionych na ww. gruncie.
Nieruchomość, opisana powyżej, położona jest w Korbielowie, przy ul. Leśnej 1 i można ją oglądać do dnia 05.05.2017, po uprzednim ustaleniu terminu.
Cena wywoławcza: 2,1 mln zł, postąpienie: 10 tys. zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 100.000 zł na konto:

42 1540 1102 2001 5702 8468 0001

oraz złożenie oferty z 30 dniowym okresem ważności w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg HARNAŚ” w Kancelarii Spółki Polski Holding Obronny sp. z o.o. w Warszawie w terminie do 09.05.2017 do godz. 12:00.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w wartości nominalnej bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium wpłacone przez nabywcę, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Nabywca, który najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy zbycia nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji odbędzie się w dniu 12.05.2017 o godz. 12:00 w siedzibie Spółki Polski Holding Obronny sp. z o.o. (ul. Fort Wola 22 w Warszawie).
Warunki Przetargu znajdują się na stronie internetowej http://www.tur-wola.com.pl oraz są możliwe do uzyskania wraz z materiałem informacyjnym w siedzibie Spółki ZUT "Tur-Wola" sp. z o.o. przy ulicy Fort Wola 22 w Warszawie – Duży Biurowiec, IV p., pok. nr 4, telefon komórkowy 605 885 500, @: e.wocial@tur-wola.com.pl

do pobrania:

regulamin zbycia nieruchomości (pdf) zał. nr 1: procedura zbycia nieruchomości (pdf) zał. nr 2: informacja o zbyciu nieruchomości (pdf) zał. nr 3: ogłoszenie prasowe o zbyciu nieruchomości (pdf)

nasi klienci
lista naszych klientów:
więcej...